Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekempotrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Zřízení vodovodní přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se jinak. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel vodovodní sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 - 2012 Velké Dářko s.r.o. - správa vodovodů a kanalizací | IT Outsourcing