Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Zřízení přípojky se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění.

 

Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se jinak.

 

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

 

Kanalizační přípojku na své náklady pořizuje odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

 

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel kanalizační sítě ze svých provozních nákladů. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky.

 

Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 

 

 

 

 

© 2008 - 2012 Velké Dářko s.r.o. - správa vodovodů a kanalizací | IT Outsourcing